Joe Malat's Fishing Adventures
Fishing Books

Outer Banks Surf Fishing Adventures with Joe Malat 

                     Surf, Pier, and Boat Fishing 

​​FISHING BOOKS

FISHING ADVENTURES FROM

THE OUTER BANKS TO FLORIDA

Fishing Tips, Tricks, and Techniques

​​FISHING TIPS AND TRICKS


How YOU can catch more fish!